درباره ما


من محمد رضا شيرواني فارساني كارشناسي راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ايميل :
RADIOLOGYHA@YAHOO.COM
رادیولوژی صحنه ی یکتای اکسپوز کردن ماست
هر کس پوزیشن خود دهد و از اتاق رود تیوپ پیوسته بجاست
خرم آن کلیشه که دوستان بسپارند به یاد

پروفایل مدیر وبلاگ
 
آخرین مطالب
نوشته شده در  مطالب ام آر آیBasic Anatomy

1-جسم مهره  یاVertebral body

2-دیسک بین مهره یا Intra vertebral disk

3-عصب نخاعی یا  Spinal nerve

4-ریشه های قدامی وخلفی اعصاب یا Poterior & Anterior root

      5- نخاع وبافت سفیدوخاکستری نخاع

      6-Central canal

      7-عضلات پارا ورتبرال وزوائد مهره

Common indication

 1-پرولاپس وبیرون زد گی دیسک برروی نخاع وریشه ها

 Disc prolapse with cord or nerve root

 2-التهاب دیسک یا Discitis

 3-تنگی واستنوزکانال نخاعی

 4-دیسرا فیسم نخاعی یعنی دوشقه شدن ستون فقرات نخاع در اثرعامل سیرنکس ودیاستومیلیا (Syrinx-Diastematomyelia)

   5-بررسی وارزیابی کونوس مدولاریس با نشانه وعلامت ویژه

 6-التهاب فضای آراکنوئید=Arachnoiditis

  7-Failed back syndrome

 

Equipment

1-Posterior spinal cord= phased array spinal cord=rectangular surface  coil

 2-پد های زیرزانو

 3-پلاگ های گوش

 

Patient positioning

1-بیمارسوپاین وزانو خمیده وپدها زیرزانوها برای راحتی بیمار

2-کاهش قوس کمرو Flattenشدن انحناء وCurveکمر

 3-قرار گرفتن کویل ازناحیه ساکروم تا بالای کمر

 4-عبورنوروخط طولی مگنت برمید لاین (pass midline)

 5-عبور خط عرضی ا ززیرمارجین دنده تحتانی (lower costal margin)

 

Suggested protocol

1-ساجیتال T1وT2بر مبنای روش اسپین اکویا SE=spin echo   درامتداد ستون فقرا ت

 2-آگزیال T1ودرصورت نیازT2:موازی با فضاهای دیسکها

 یاDisk space برش زده میشود وا ززیرلامینای یک مهره

 تا بالای لامینای مهره دیگرباید پوشش داده شود

 3-کرونال T1ودرصورت نیازT2  SE مانند بیماران اسکولیوزیس

 

Image optimization (Technical issues)   توجهات تکنیکی

1-SNR درکمربستگی به کیفیت کویل دارد

2-بدن وکمربیماردرتماس کامل با کویل باید باشد

3-چربیهای انتهای کمرگاهی تداخل تصویرایجاد میکنند

4- Phase array coilبرای نمایش کمروپشت خیلی خوب

هستند وSNRورزولوشن بالا ایجاد میکنند

5-فلوی CSFدرناحیه کمرکاهش جریان دارد

6-انتخاب ماتریکس وپارامترهای تکنیکی مناسب ضروری است

 7-بسیاری از بیماران به دلیل دردهای شدید دراثرپرولا پس

 دیسک نیازبه فلکشن زانووپد درزیرزانودارند

Artifact problems

1-جریان آهسته CSF درناحیه کمر آرتیفکت کمترایجاد میکند

 2-Phase Artifact ناشی ازآئورت وورید (IVC=inferior vena cava)وجریان عروق های لاترال گاهی اشکال ایجاد میکندواستفاده ازاسپاشیال پری ساچوریشن ناحیه قدام ضروری

 است

3- آرتیفکت آلایزینگ یا آلیاسینگ درمقطع ساژیتال که دراین آرتیفکت ناحیه سرنگ به ناحیه شکم رانده میشود .جهت رفع آن کاهش FOB لازم است .

 

Indication contrast of lumbar and spine

1- درتشخیص پرولاپس دیسک بعد ازعمل برای تشخیص بافت اسکارزیرامعمولا بافتهای اسکاربعد ازتزریق بلافاصله Enhance میکنند اما خود دیسک خیر.

2- برای تشخیص ضایعات کونوس مدولاریس

3- برای تشخیص بیماریهای عفونی 

4- نئوپلاسمهای Nonepidurals

5- تشخیص وتمایزتومورهای اینتراواکسترامدولاری واینتراواکستراکانال


 

دراین قسمت سعی می کنم در مورد mri و تکنیکهای آن مطالب کاربردی در  حد توان بنویسم منتظر نظرات و پیشنهادهای شما هستم (با تشکر از آقای زارع)

MRIو تکنیکهای mri مغز

انواع SectionوPlanازدید آناتومی

1- برش ساژیتال: بدن را به دو قسمت Left and right

 2-برش کرونال:تقسیم بدن به دو قسمت  Anterior and posterior

 3-برش آگزیال:تقسیم بدن به دوقسمت Superior and inferior

نکات قابل توجه

1-هیپوسیگنال=هیپواینتنس=کاهش سیگنال=Hypo intensity

2-هیپرسیگنال=هیپراینتنس=افزایش سیگنال=Hyper signal

 3-ایزو اینتنس=Isointense  =سیگنال بینابینی

 4- Signal void=بدون سیگنال

 5-پا لس سکونس= sequence=pulse sequence

 

آناتومی پایه مغز(شکل 2و3)

         1- لوبهای مختلف مغز

         2-پونز(Pons)

         3-غده هیپوفیز(pituitary gland)

         4-هیپوتالاموس(Hypothalamus)

         5-کورپوس کالوزوم (corpus calosum)

         6-تالاموس(Thalamus)

         7-مخچه (cerebellum)

         8-بطن چهارم (Forth ventricle)

         9-Sylvian fissure

         10-غده پینه آ ل

         11-بطنهای طرفی

         12-عصب چشم(Optic nerve)

         13-بولب بینائی(Olfactory bulb)

         14-طناب نخاعی(Spinal cord)

         15-عصبTrigeminal

         Medulla oblongata

Common indication   کاربردهای شایع mri

         1-Multiple sclerosis (MS)

         2-بررسی وتشخیص تومورهای اولیه وضایعات متاستاتیک

         3-بررسی انواع سکته هایا Infarction که شامل CVA (cerebral vascular accident) ونیزTIA (transient ischemic attack)

         4-خونریزی یاHemorrhage

         5-کاهش یاازدست دادن شنوائی (Hearing loss)

         6-اشکالات بینائی (Visual disturbances)

         7-عفونت (Infection)

         8-ضربه ها(Trauma)

         9-علائم ونشانه بیماریهای عصبی ونورولژی نا مشخص

         10-توکسوپلاسموز(AIDS)

Equipment  تجهیزات(شکل 4)

         1-کویل Head که به نامquadrature or phased Array

         2-Immobilization pads and scraps

         3-Ear plugs

         4-High- performance gradients for EPI (echo planer imaging)

 

Patient positioning

1-بیمار دروضعیت Supine

 2-سر بیماردر داخل کویل مغزبدون روتیشن

 3-خط Inter papillary lineعمود برتخت

 4-Longitudinal alignment light lies in the midline

  5-Horizontal alignment light passes through the nasion

 6-استفاده ازStraps-foam pads

 پروتکلهای پیشنهادی شکل 5و 6(   ( Suggested protocol

         1- تهیه نمای عرضی یا Transverse یا Axial obliqueدرSE (T1+T2+PD)7

         2-تهیه نمای طولی یاSagittal SE(T!+T2)

FOVیامحدوده فیلد درBrain mri
درمقطع
Axial شکل 7

         1-محدوده درترانسورس ازقاعده

 جمجمه تا ورتکس یا آپکس یعنی از

Foramen magnum to the superior surface of brain

  2-  اسلایسها موازی با Axis anterior and posterior commissur  خطوط بیس لاین

 3-پارامترهای تکنیک مثل Thickness-fov-gap-number of slice

   4-مقطع مورد نظرازروی تصویر

 ساجیتال وکرونال میتواند تهیه گردد

 ولی بهتر است ازروی Sagital

 تنظیم گردد

FOVدرBRAIN MRIدرساژیتال مغز شکل8

         1-محدوده مورد نظراز Temporal lob to the other side

         2-مقطع مورد نظرمیتواندازروی آگزیال وکرونال تهیه شود ولی بهتر است ازروی آگزیال انجام شود8

FOVدرBrain mriدرمقطع کرونال شکل 9

         1- محدوده مورد نظر ازمخچه یاcerebellumتا frontal lob

         2- مقطع مورد نظرمیتواند ازروی تصویرساجیتال وآگزیال

 گرفته شود ولی بهتراست از روی

 ساژیتال انجام گردد

3-Base lines یا خطوط تنظیم از

 روی ساجیتال درامتداد کورد وعمودبرکف سلا میباشد

Additional sequences

1-Axial /oblique IR T1:این روش برای ام ارای مغز

 بچه ها تا سن 5 سالگی زیرا ماده سفید دراین بیماران کاملا 9

 رشد نیافته(not fully myelinate) لذا دربیماران خیلی جوان

 بافت سفید وخاکستری آنهاتقریبا شبیه به هم میباشد وکنتراست

   ببن آنها درتکنیک SE T1 پائین است (CNR=contrast to noise ratio is low)

  2-Axial Flair/Epi T2 :درزمانی که سیگنال CSF

   ساپرسشن وضعیف گردد به منظوربررسی فضای Periventricle or cord lesion : for example  MS

 

Artifact problem

1-آرتیفکت اصلی مربوط به فلوی کاروتید وشریان ورتبرا ل

 که برای رفع آن ا زکاهش FOV وروش spatial pre-saturation

 2-آرتیفکت GMN (gradient moment nulling) گاهی

 وخفیف درپوستریورفوسا که مربوط به سیگنالهای عروقی که ازحفره خلفی واردجمجمه میشوند وباعث کاهش    TEمیشوند

 برای کاهش آن ازروش pe-gating   استفاده میشود

 3-آرتیفکت حرکت بیمار

 4-آرتیفکت Ghostingکه مربوط به جهت ومحورphase encodingمیشود

PATIENT CONSIDERATION

1- توجه به بیماران کلاسترو فوبیا

2-توجه به فاکتورهای نوروژنیک بیمارمانند اپی لپسی-پارکینسون

 3-استفاده از پلاگ گوش دربچه ها

Indication contrast agent of brain

1-بررسی تومورهائی مانند: مننژیوما-نیوروما-ms--ضایعات متاستاتیک وتومورهای invasive  مانند گلیوما

 2-بررسی عفونتهای توبرکولوزی تومورهای لیپتومننژ-

 3-postتروما که بر روی مننژ تاثیر داشته اندامکان این هنس دارند

 4-درتعیین  Infarctاگرجدید باشد امکان دارد

 5-کنترل بعد از جراحی یا رادیوتراپی درصورت شک به

 عود مجد د ضایعه

 6-برای تشخیص تومورهای کوچک isointense ویاایزواینتنس

 بودن تومورها

 7-جهت تمایز بعضی نئوپلاسم های نادرمانند همانژیوبلاستوما-اپاندیموم ونیزبررسی میکروآدنوم هیپوفیز
پنجشنبه دوم مهر ۱۳۸۸